Advokátní kancelář
Mgr. ZUZANA BOŽKOVÁ

Odměna

Odměna za poskytnuté právní služby je určena především vzájemnou dohodou mezi klientem a advokátem jako odměna smluvní. Smluvní odměna mívá nejčastěji formu hodinové sazby či odměny sjednané za jednotlivý úkon poskytnuté právní služby. V případě dlouhodobějšího poskytování právních služeb pak nabízím klientovi finančně výhodnější paušální odměnu.

Výjimkou není také dohoda o určení pevné částky odměny za poskytnutou právní službu, a to zejména v případě sepisů smluv či jiných dokumentů a listin, popřípadě dohoda o odměně dle úspěchu ve věci, využívaná zvláště u uplatňování nároků klientů na náhradu škody.

Výše sjednané odměny je závislá především na složitosti dané kauzy, odborné i časové náročnosti poskytované právní služby, míře zodpovědnosti advokáta, jakož i hodnotě předmětu, resp. projednávané věci.

V případech, kdy mezi advokátem a klientem není uzavřena dohoda ohledně odměny za poskytované právní služby, řídí se její výše vyhláškou Ministerstva spravedlnosti č. 177/1996 Sb., o odměnách advokátů a náhradách advokátů za poskytování právních služeb (advokátní tarif), v platném znění, a to dle učiněných úkonů právní služby.

Mimo odměny za právní služby je advokát oprávněn požadovat i náhradu hotových výdajů, které byly účelně vynaloženy v souvislosti s poskytnutím právní služby, a to ve výši stanovené dle advokátního tarifu.

Velmi často využívám institutu bezplatného právního zástupce, obhájce či zmocněnce, a to v případě, odůvodňují-li to majetkové a osobní poměry klienta, tedy pokud tento nedisponuje dostatečnými finančnímu prostředky pro zajištění právní pomoci. Poskytuji také pro bono právní služby.