Advokátní kancelář
Mgr. ZUZANA BOŽKOVÁ

Služby

Rodinné právo

 • právní zastoupení při rozvodu manželství
 • komplexní právní servis při sepisu dohod v rámci smluveného rozvodu
 • opatrovnické řízení (úprava poměrů k nezletilým, výživné, úprava styku)
 • výživné na zletilé děti, manžela i rozvedeného manžela
 • sepis dohod o vypořádání společného jmění manželů
 • zastupování v řízení o vypořádání společného jmění manželů

Trestní právo

 • obhajoba obžalovaných v trestním řízení jak ve stádiu vyšetřování, tak před soudy všech stupňů
 • zastupování poškozených v trestních řízení (jako zmocněnec)
 • problematika mladistvých v trestním řízení
 • vazba a výkon trestu, zahlazení odsouzení
 • právní zastoupení poškozených, včetně sepisu trestních oznámení, jakož i uplatňování práv dle zákona o obětech trestné činnosti

Občanské právo

 • právní služby v oblasti nemovitostí (sepis kupních, darovacích, směnných, nájemních a zástavních smluv, smluv týkajících se věcných břemen, vypořádání spoluvlastnictví k nemovitostem)
 • závazkové právo (sepis veškerých smluv dle požadavků klienta z oblasti občanského práva)
 • právní služby v oblasti náhrady škody, především z dopravních nehod, pracovních úrazů atd.
 • právní zastupování před soudy ve všech občanskoprávních záležitostech
 • zastupování v dědickém řízení
 • ochrana osobnosti
 • exekuční řízení
 • sportovní právo

Správní právo

 • zastupování ve správním řízení, zejm. přestupkovém
 • zastupování v řízení o přezkumu správních rozhodnutí
 • ochrana spotřebitele
 • zdravotnické právo

Obchodní právo

 • obchodní závazkové vztahy
 • insolvence

Zajišťuji zastupování před soudy všech stupňů, jakož i v rozhodčích řízeních.